Knjiga Urantije - Kazalo - PREDGOVOR

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   
PREDGOVOR

Foreword

U UMOVIMA smrtnika Urantije - kako se vaš svijet zove - vlada velika zbrka u vezi značenja pojmova kao što su Bog, božanstvenost i božanstvo. Ljudska bića su k tome još više zbunjena i nesigurna kad se radi o odnosima božanskih ličnosti koje su označene tim brojnim nazivima. Zbog ove konceptualne nedostatnosti i s njom povezane velike idejne pometnje, primio sam uputu da sastavim ovu uvodnu izjavu u cilju objašnjenja značenja koja su pripojena određenim jezičkim simbolima koje koristimo u poglavljima koja je povjerenstvo obznanjivača istine iz Orvontona odobrilo za prijevod na engleski jezik Urantije.

0:0.1 IN THE MINDS of the mortals of Urantia — that being the name of your world — there exists great confusion respecting the meaning of such terms as God, divinity, and deity. Human beings are still more confused and uncertain about the relationships of the divine personalities designated by these numerous appellations. Because of this conceptual poverty associated with so much ideational confusion, I have been directed to formulate this introductory statement in explanation of the meanings which should be attached to certain word symbols as they may be hereinafter used in those papers which the Orvonton corps of truth revealers have been authorized to translate into the English language of Urantia.

Izuzetno nam je teško predstaviti proširene pojmove i naprednu istinu, budući da smo u našem nastojanju da proširimo kozmičku svijest i unaprijedimo duhovnu percepciju ograničeni na korištenje ograničenog zemaljskog jezika. No, primili smo uputu da uložimo svaki napor da prenesemo ove koncepte pomoću riječnih simbola engleskog jezika. Upućeni smo uvesti nove pojmove samo ako novi koncept koji nastojimo prikazati ne nalazi odgovarajući izraz na engleskom jeziku za djelomičan prikaz ili čak manje ili veće izobličenje značenja.

0:0.2 It is exceedingly difficult to present enlarged concepts and advanced truth, in our endeavor to expand cosmic consciousness and enhance spiritual perception, when we are restricted to the use of a circumscribed language of the realm. But our mandate admonishes us to make every effort to convey our meanings by using the word symbols of the English tongue. We have been instructed to introduce new terms only when the concept to be portrayed finds no terminology in English which can be employed to convey such a new concept partially or even with more or less distortion of meaning.

U nastojanju da olakšamo razumijevanje i spriječimo konfuziju smrtnika koji budu čitali ova poglavlja, smatramo da je mudro u ovom uvodnom izlaganju u glavnim crtama prikazati značenja koja će biti pripojena određenim engleskim riječima koje koristimo za oznaku Božanstva i određenim povezanim koncepcijama stvari, značenja i vrijednosti univerzalne stvarnosti.

0:0.3 In the hope of facilitating comprehension and of preventing confusion on the part of every mortal who may peruse these papers, we deem it wise to present in this initial statement an outline of the meanings to be attached to numerous English words which are to be employed in designation of Deity and certain associated concepts of the things, meanings, and values of universal reality.

No, kako bi formulirali ovaj Predgovor definicija i ograničenja terminologije, potrebno je predvidjeti korištenje tih pojmova u narednim izlaganjima. Ovaj Predgovor dakle nije cjelovit zapis sam po sebi; on je samo definicijski vodič osmišljen da olakša vaše razumijevanje narednih poglavlja koja govore o Božanstvu i svemiru nad svemirima, koja je sastavilo povjerenstvo Orvontona u tu svrhu poslano na Urantiju.

0:0.4 But in order to formulate this Foreword of definitions and limitations of terminology, it is necessary to anticipate the usage of these terms in the subsequent presentations. This Foreword is not, therefore, a finished statement within itself; it is only a definitive guide designed to assist those who shall read the accompanying papers dealing with Deity and the universe of universes which have been formulated by an Orvonton commission sent to Urantia for this purpose.

Vaš svijet, Urantija, jedan je od mnogih sličnih naseljenih planeta koji čine lokalni svemir Nebadon. Ovaj svemir, zajedno sa sličnim stvaranjima, čini supersvemirOrvonton, sa čijeg glavnog središta, Uverse, potječe naša komisij a. Orvonton je j edan od sedam evolucijskihsupersvemira vremena i prostora koji kruže oko stvaranja božanskog savršenstva koja je bez početka i svršetka - središnjeg svemira Havone. U srcu ovog vječnog i središnjeg svemira je stacionarni Otok Raj, geografsko središte beskonačnosti i prebivalište vječnog Boga.

0:0.5 Your world, Urantia, is one of many similar inhabited planets which comprise the local universe of Nebadon. This universe, together with similar creations, makes up the superuniverse of Orvonton, from whose capital, Uversa, our commission hails. Orvonton is one of the seven evolutionary superuniverses of time and space which circle the never-beginning, never-ending creation of divine perfection — the central universe of Havona. At the heart of this eternal and central universe is the stationary Isle of Paradise, the geographic center of infinity and the dwelling place of the eternal God.

Sedam supersvemira koji podilaze evoluciju, zajedno sa središnjim i božanskim svemirom, obično nazivamo veliki svemir; ova stvaranja su već organizirana i naseljena. Ona su dio glavnog svemira, koji pored toga obuhvaća nenaseljene ali aktivirane svemire vanjskog prostora.

0:0.6 The seven evolving superuniverses in association with the central and divine universe, we commonly refer to as the grand universe; these are the now organized and inhabited creations. They are all a part of the master universe, which also embraces the uninhabited but mobilizing universes of outer space.

I. BOŽANSTVO I BOŽANSTVENOST

I. Deity and Divinity

Svemir nad svemirima pruža svjedočanstvo o aktivnostima božanstva na različitim razinama kozmičkih stvarnosti, značenja uma i vrijednosti duha, ali sve ove službe - osobne ili druge - su božanski koordinirane.

0:1.1 The universe of universes presents phenomena of deity activities on diverse levels of cosmic realities, mind meanings, and spirit values, but all of these ministrations — personal or otherwise — are divinely co-ordinated.

BOŽANSTVO se može personalizirati kao Bog, te biti predlično i nadlično na načine koji čovjeku nisu u potpunosti razumljivi. Božanstvo se odlikuje svojstvom jedinstva - aktualnog ili potencijalnog - na svim nadmaterijalnim razinama stvarnosti; a to ujedinjujuće svojstvo stvorena bića najbolje razumiju kao božanstvenost.

0:1.2 DEITY is personalizable as God, is prepersonal and superpersonal in ways not altogether comprehensible by man. Deity is characterized by the quality of unity — actual or potential — on all supermaterial levels of reality; and this unifying quality is best comprehended by creatures as divinity.

Božanstvo djeluje na ličnim, predličnim i nadličnim razinama. Cjelokupno Božanstvo djeluje na sljedećih sedam razina:

0:1.3 Deity functions on personal, prepersonal, and superpersonal levels. Total Deity is functional on the following seven levels:

1.Statičkoj - samosadržano i samopostojeće Božanstvo.

0:1.4 1. Static — self-contained and self-existent Deity.

2. Potencijalnoj - samovoljno i samosvrsihodno Božanstvo.

0:1.5 2. Potential — self-willed and self-purposive Deity.

3. Asocijativno - samopersonalizirano i božanstveno bratinsko Božanstvo.

0:1.6 3. Associative — self-personalized and divinely fraternal Deity.

4. Stvaralačkoj - samodistributivno i božanski obznanjeno Božanstvo.

0:1.7 4. Creative — self-distributive and divinely revealed Deity.

5. Evolucijskoj – samoekspanzivno Božanstvo i Božanstvo koje se poistovjećuje sa stvorenim bićem.

0:1.8 5. Evolutional — self-expansive and creature-identified Deity.

6. Vrhovnoj – samoiskustveno Božanstvo i Božanstvo koje ujedinjuje stvoreno biće sa Stvoriteljem. Božanstvo koje djeluje na prvoj razini poistovjećenja sa stvorenim bićem kao najviši vremensko-prostorni kontrolori velikog svemira, često označeno kao Vrhovnost Božanstva.

0:1.9 6. Supreme — self-experiential and creature-Creator-unifying Deity. Deity functioning on the first creature-identificational level as time-space overcontrollers of the grand universe, sometimes designated the Supremacy of Deity.

7. Krajnjoj - samoprojicirano Božanstvo koje nadilazi vrijeme i prostor. Božanstvo koje je svemoguće, sveznajuće i sveprisutno. Božanstvo koje djeluje na drugoj razini ujedinjujućeg izražaja božanstvenosti kao učinkoviti vrhunski kontrolori i apsonitniodržavatelji glavnog svemira. U usporedbi sa službom Božanstava u velikom svemiru, ova se apsonitna funkcija u glavnom svemiru svodi na sveopću kozmičku nadkontrolu i vrhunsko održavanje, ponekad označeno kao Krajnost Božanstva.

0:1.10 7. Ultimate — self-projected and time-space-transcending Deity. Deity omnipotent, omniscient, and omnipresent. Deity functioning on the second level of unifying divinity expression as effective overcontrollers and absonite upholders of the master universe. As compared with the ministry of the Deities to the grand universe, this absonite function in the master universe is tantamount to universal overcontrol and supersustenance, sometimes called the Ultimacy of Deity.

Konačnu razinu stvarnosti obilježava život stvorenih bića i vremensko-prostorna ograničenja. Konačne stvarnosti ne moraju imati svršetke, ali uvijek imaju početke - one su stvorene. Na razini Vrhovnosti, Božanstvo se može promatrati kao djelovanje u odnosu na konačne egzistencije.

0:1.11 The finite level of reality is characterized by creature life and time-space limitations. Finite realities may not have endings, but they always have beginnings — they are created. The Deity level of Supremacy may be conceived as a function in relation to finite existences.

Apsonitnu razinu stvarnosti obilježavaju stvari i bića bez početaka ili svršetaka, te nadilaženje vremena i prostora. Apsoniteri nisu stvoreni; oni su se pojavili - oni jednostavno jesu. Razina Krajnosti Božanstva podrazumijeva funkciju u odnosu na apsonite stvarnosti. Bez obzira o kojem je dijelu glavnog svemira riječ, kad god dođe do nadilaženja vremena i prostora, takav apsonitni fenomen je čin Krajnosti Božanstva.

0:1.12 The absonite level of reality is characterized by things and beings without beginnings or endings and by the transcendence of time and space. Absoniters are not created; they are eventuated — they simply are. The Deity level of Ultimacy connotes a function in relation to absonite realities. No matter in what part of the master universe, whenever time and space are transcended, such an absonite phenomenon is an act of the Ultimacy of Deity.

Apsolutna razina je bez početka, bez svršetka, bezvremena i bezprostorna. Na primjer: Na Raju ne postoje vrijeme i prostor; vremensko-prostorni status Raja je apsolutan. Rajska Božanstava su egzistencijalno postigla ovu razinu Trojstva, ali ovaj treći stupanj ujedinjujućeg izražaja Božanstva još nije u potpunosti ujedinjen iskustveno. Kad god, gdje god i kako god funkcionira apsolutna razina Božanstva, dolazi do manifestacije rajsko- apsolutnih vrijednosti i značenja.

0:1.13 The absolute level is beginningless, endless, timeless, and spaceless. For example: On Paradise, time and space are nonexistent; the time-space status of Paradise is absolute. This level is Trinity attained, existentially, by the Paradise Deities, but this third level of unifying Deity expression is not fully unified experientially. Whenever, wherever, and however the absolute level of Deity functions, Paradise-absolute values and meanings are manifest.

Božanstvo može biti egzistencijalno, kao u Vječnom Sinu; iskustveno, kao u Vrhovnom Biću; asocijativno, kao u Sedmostrukom Bogu; nepodijeljeno, kao u Rajskom Trojstvu.

0:1.14 Deity may be existential, as in the Eternal Son; experiential, as in the Supreme Being; associative, as in God the Sevenfold; undivided, as in the Paradise Trinity.

Božanstvo je izvor svega božanskog. Božanstvo je samo po sebi i neminovno božanstveno, ali sve što je božanstveno ne mora biti Božanstvo, premda će biti koordinirano s Božanstvom i težiti nekoj fazi jedinstva s Božanstvom - duhovnog, umnog ili osobnog.

0:1.15 Deity is the source of all that which is divine. Deity is characteristically and invariably divine, but all that which is divine is not necessarily Deity, though it will be co-ordinated with Deity and will tend towards some phase of unity with Deity — spiritual, mindal, or personal.

BOŽANSTVENOST je svojstvena, ujedinjujuća i koordinirajuća kvaliteta Božanstva.

0:1.16 DIVINITY is the characteristic, unifying, and co-ordinating quality of Deity.

Božanstvenost je shvatljiva sa gledišta stvorenih bića kao istina, ljepota i dobrota; u ličnosti ona postiže usklađenje kao ljubav, milost i služenje; na neosobnim razinama se ispoljava kao pravda, snaga i suverenitet.

0:1.17 Divinity is creature comprehensible as truth, beauty, and goodness; correlated in personality as love, mercy, and ministry; disclosed on impersonal levels as justice, power, and sovereignty.

Božanstvenost može biti savršena - potpuna - kao na egzistencijalnim i stvoriteljskim razinama savršenstva Raja; može biti nesavršena, kao na iskustvenim razinama i razinama stvorenih bića vremensko-prostorne evolucije; ili može biti relativna, ni savršena niti nesavršena, kao na nekim razinama egzistencijalno-iskustvenih odnosa Havone.

0:1.18 Divinity may be perfect — complete — as on existential and creator levels of Paradise perfection; it may be imperfect, as on experiential and creature levels of time-space evolution; or it may be relative, neither perfect nor imperfect, as on certain Havona levels of existential-experiential relationships.

Kad pokušamo shvatiti savršenstvo u svim fazama i oblicima relativnosti, susrećemo sedam zamislivih oblika:

0:1.19 When we attempt to conceive of perfection in all phases and forms of relativity, we encounter seven conceivable types:

1. Apsolutno savršenstvo u svim aspektima.

0:1.20 1. Absolute perfection in all aspects.

2. Apsolutno savršenstvo u nekim fazama i relativno savršenstvo u svim drugim aspektima.

0:1.21 2. Absolute perfection in some phases and relative perfection in all other aspects.

3. Apsolutne, relativne i nesavršene aspekte u različitim vezama.

0:1.22 3. Absolute, relative, and imperfect aspects in varied association.

4. Apsolutno savršenstvo u nekim aspektima, nesavršenstvo u svim ostalim.

0:1.23 4. Absolute perfection in some respects, imperfection in all others.

5. Odsutnost apsolutnog savršenstva u svakom smjeru, relativno savršenstvo u svim drugim ispoljenjima.

0:1.24 5. Absolute perfection in no direction, relative perfection in all manifestations.

6. Odsutnost apsolutnog savršenstva u svakoj fazi, relativno savršenstvo u nekim, nesavršenstvo u drugim.

0:1.25 6. Absolute perfection in no phase, relative in some, imperfect in others.

7. Odsutnost apsolutnog savršenstva u svakom pogledu, nesavršenstvo u svemu.

0:1.26 7. Absolute perfection in no attribute, imperfection in all.

II. BOG

II. God

Evolucijska smrtna stvorena bića imaju neodoljivu potrebu da simboliziraju svoje konačne koncepcije Boga. Čovjekova svijest o moralnoj dužnosti i njegov duhovni idealizam predstavljaju razinu vrijednosti - iskustvenu stvarnost - koju je teško simbolizirati.

0:2.1 Evolving mortal creatures experience an irresistible urge to symbolize their finite concepts of God. Man’s consciousness of moral duty and his spiritual idealism represent a value level — an experiential reality — which is difficult of symbolization.

Kozmička svijest podrazumijeva priznavanje Prvog Uzroka, jedne jedine neprouzrokovane stvarnosti. Bog, Otac Svih, djeluje na tri razine Božanstva-ličnosti podbeskonačnih vrijednosti i relativnog izražaja božanstvenosti:

0:2.2 Cosmic consciousness implies the recognition of a First Cause, the one and only uncaused reality. God, the Universal Father, functions on three Deity-personality levels of subinfinite value and relative divinity expression:

1. Predličnoj - u službi fragmenata Oca, kao što su Misaoni Ispravljači.

0:2.3 1. Prepersonal — as in the ministry of the Father fragments, such as the Thought Adjusters.

2. Ličnoj - u evolucijskom iskustvu stvorenih bića ili onih koja nastaju reprodukcijom.

0:2.4 2. Personal — as in the evolutionary experience of created and procreated beings.

3. Nadličnoj - u egzistencijama koje su se pojavile, određenim apsonitnim i s njima povezanim bićima.

0:2.5 3. Superpersonal — as in the eventuated existences of certain absonite and associated beings.

BOG je jezični simbol koji označava sve personalizacije Božanstva. Ovaj pojam se mora različito definirati na svakoj osobnoj razini djelovanja Božanstva i dalje ponovo definirati unutar svake od tih razina, kako se može koristiti za označavanje različitih istorednih i podređenih personalizacija Božanstva; na primjer: Rajskih Sinova Stvoritelja - očeva lokalnih svemira.

0:2.6 GOD is a word symbol designating all personalizations of Deity. The term requires a different definition on each personal level of Deity function and must be still further redefined within each of these levels, as this term may be used to designate the diverse co-ordinate and subordinate personalizations of Deity; for example: the Paradise Creator Sons — the local universe fathers.

Pojam Boga, kako ga mi koristimo, može se razumjeti:

0:2.7 The term God, as we make use of it, may be understood:

Prema imenu - kao Bog Otac.

0:2.8 By designation — as God the Father.

Prema kontekstu - kad se koristi u raspravi neke pojedine razine ili asocijacije božanstva. Kad se nađete u nedoumici kako najispravnije protumačiti riječ Bog, bilo bi poželjno da se ovaj pojam odnosi na osobu Oca Svih.

0:2.9 By context — as when used in the discussion of some one deity level or association. When in doubt as to the exact interpretation of the word God, it would be advisable to refer it to the person of the Universal Father.

Izraz Bog uvijek obilježava ličnost. Božanstvo može, ali ne mora, podrazumijevati ličnosti božanstvenosti.

0:2.10 The term God always denotes personality. Deity may, or may not, refer to divinity personalities.

Riječ Bog, kako se koristi u ovim poglavljima, ima sljedeća značenja:

0:2.11 The word GOD is used, in these papers, with the following meanings:

1. Bog Otac - Stvoritelj, Kontrolor i Održavatelj. Otac Svih, Prva Osoba Božanstva.

0:2.12 1. God the Father — Creator, Controller, and Upholder. The Universal Father, the First Person of Deity.

2. Bog Sin - Istoredni Stvoritelj, Kontrolor Duha i Duhovni Administrator. Vječni Sin, Duga Osoba Božanstva.

0:2.13 2. God the Son — Co-ordinate Creator, Spirit Controller, and Spiritual Administrator. The Eternal Son, the Second Person of Deity.

3. Bog Duh - Združeni Činitelj, Univerzalni Ujedinitelj i Darovatelj Uma. Beskonačni Duh, Treća Osoba Božanstva.

0:2.14 3. God the Spirit — Conjoint Actor, Universal Integrator, and Mind Bestower. The Infinite Spirit, the Third Person of Deity.

4. Vrhovni Bog - aktualizirajući ili evoluirajući Bog vremena i prostora. Osobno Božanstvo koje asocijativno ostvaruje vremensko-prostorno iskustveno postignuće poistovjećenja Stvoritelja i stvorenog bića. Vrhovno Biće osobno doživljava postignuće jedinstva Božanstva kao evolucijskog i iskustvenog Boga evolucijskih stvorenih bića vremena i prostora.

0:2.15 4. God the Supreme — the actualizing or evolving God of time and space. Personal Deity associatively realizing the time-space experiential achievement of creature-Creator identity. The Supreme Being is personally experiencing the achievement of Deity unity as the evolving and experiential God of the evolutionary creatures of time and space.

5. Sedmostruki Bog - ličnost Božanstva koja doista funkcionira svugdje u vremenu i prostoru. Osobna Rajska Božanstva i njihovi stvaralački suradnici koji funkcioniraju unutar i izvan granica središnjeg svemira i koji se u moći personaliziraju kao Vrhovno Biće na prvoj razini stvorenih bića pri ujedinjujućem otkrivenju Božanstva u vremenu i prostoru. Ova razina, veliki svemir, je područje vremensko- prostornog silaska ličnosti Raja uzajamno povezanog s vremensko-prostornim uzlazom evolucijskih stvorenih bića.

0:2.16 5. God the Sevenfold — Deity personality anywhere actually functioning in time and space. The personal Paradise Deities and their creative associates functioning in and beyond the borders of the central universe and power-personalizing as the Supreme Being on the first creature level of unifying Deity revelation in time and space. This level, the grand universe, is the sphere of the time-space descension of Paradise personalities in reciprocal association with the time-space ascension of evolutionary creatures.

6. Krajnji Bog - javljajući Bog svega što nadilazi vrijeme i prostor. Druga iskustvena razina ujedinjujućegispoljenja Božanstva. Krajnji Bog podrazumijeva dostignutu realizaciju sintetiziranih apsonitno-nadličnih, javljajuće-iskustvenih vrijednosti koje nadilaze vrijeme i prostor, koordiniranih na najvišim stvaralačkim razinama stvarnosti Božanstva.

0:2.17 6. God the Ultimate — the eventuating God of supertime and transcended space. The second experiential level of unifying Deity manifestation. God the Ultimate implies the attained realization of the synthesized absonite-superpersonal, time-space-transcended, and eventuated-experiential values, co-ordinated on final creative levels of Deity reality.

7. Apsolutni Bog - iskustveno doživljeni Bog koji nadilazi nadlične vrijednosti i značenja božanstvenosti, koji trenutno postoji kao Božanstvo Apsolut. Ovo je treća razina ujedinjujućeg izražavanja i proširenja Božanstva. Na ovoj nadstvaralačkoj razini, Božanstvo doživljava iscrpljenje potencijala koji se može personalizirati, susreće upotpunjenje božanstvenosti i podilazi iscrpljivanje kapaciteta za samootkrivenje uzastopnom slijedu sve naprednijih razina personalizacije drugih. Božanstvo sada susreće, nadodaje se i poistovjećuje s Bezuvjetnim Apsolutom.

0:2.18 7. God the Absolute — the experientializing God of transcended superpersonal values and divinity meanings, now existential as the Deity Absolute. This is the third level of unifying Deity expression and expansion. On this supercreative level, Deity experiences exhaustion of personalizable potential, encounters completion of divinity, and undergoes depletion of capacity for self-revelation to successive and progressive levels of other-personalization. Deity now encounters, impinges upon, and experiences identity with, the Unqualified Absolute.

III. PRVI IZVOR I SREDIŠTE

III. The First Source and Center

Ukupna, beskonačna stvarnost je egzistencijalna u sedam faza i kao sedam koordiniranih Apsoluta:

0:3.1 Total, infinite reality is existential in seven phases and as seven co-ordinate Absolutes:

1. Prvog Izvora i Središta.

0:3.2 1. The First Source and Center.

2. Drugog Izvora i Središta.

0:3.3 2. The Second Source and Center.

3. Trećeg Izvora i Središta.

0:3.4 3. The Third Source and Center.

4. Otoka Raja.

0:3.5 4. The Isle of Paradise.

5. Božanstva Apsoluta.

0:3.6 5. The Deity Absolute.

6. Sveopćeg Apsoluta.

0:3.7 6. The Universal Absolute.

7. Bezuvjetnog Apsoluta.

0:3.8 7. The Unqualified Absolute.

Bog, kao Prvi Izvor i Središte, je prvotan u odnosu na cjelokupnu stvarnost - bezuvjetno. Prvi Izvor i Središte je beskonačan kao i vječan i stoga ograničen ili uvjetovan jedino vlastitom voljom.

0:3.9 God, as the First Source and Center, is primal in relation to total reality — unqualifiedly. The First Source and Center is infinite as well as eternal and is therefore limited or conditioned only by volition.

Bog - Otac Svih - je ličnost Prvog Izvora i Središta i kao takav održava osobne odnose beskonačne kontrole nad svim ravnopravnim i podređenim izvorima i središtima. Takva kontrola je osobna i beskonačna u potencijalu, iako kao takva ne mora nikada stvarno funkcionirati u savršenom djelovanju ovih ravnopravnih i podređenih izvora, središta i ličnosti.

0:3.10 God — the Universal Father — is the personality of the First Source and Center and as such maintains personal relations of infinite control over all co-ordinate and subordinate sources and centers. Such control is personal and infinite in potential, even though it may never actually function owing to the perfection of the function of such co-ordinate and subordinate sources and centers and personalities.

Prvi Izvor i Središte je, dakle, prvotan u svim domenama: obožanstvljenim ili neobožanstvljenim, ličnim ili neličnim, aktualnim ili potencijalnim, konačnim ili beskonačnim. Nema stvari ili bića, relativnosti ili konačnosti, koje postoje osim u izravnom ili neizravnom odnosu i ovisnosti o prvotnosti Prvog Izvora i Središta.

0:3.11 The First Source and Center is, therefore, primal in all domains: deified or undeified, personal or impersonal, actual or potential, finite or infinite. No thing or being, no relativity or finality, exists except in direct or indirect relation to, and dependence on, the primacy of the First Source and Center.

Prvi Izvor i Središte je ovako povezan sa svemirom:

0:3.12 The First Source and Center is related to the universe as:

1. Gravitacijske sile materijalnih svemira konvergiraju u gravitacijsko težište nižeg Raja. Upravo je zato geografski položaj njegove osobe vječno fiksiran u apsolutnom odnosu naspram središta sile-energije koji je smješten na nižoj ili materijalnoj ravni Raja. No, apsolutna ličnost Božanstva egzistira na višoj ili duhovnoj ravni Raja.

0:3.13 1. The gravity forces of the material universes are convergent in the gravity center of nether Paradise. That is just why the geographic location of his person is eternally fixed in absolute relation to the force-energy center of the nether or material plane of Paradise. But the absolute personality of Deity exists on the upper or spiritual plane of Paradise.

2. Sile uma konvergiraju u Beskonačni Duh; diferencijalni i zasebni kozmički um u Sedam Glavnih Duhova; ostvarujući um Vrhovnog kao vremensko- prostorno iskustvo u Sferi Veličanstva.

0:3.14 2. The mind forces are convergent in the Infinite Spirit; the differential and divergent cosmic mind in the Seven Master Spirits; the factualizing mind of the Supreme as a time-space experience in Majeston.

3. Kozmičke sile duha konvergiraju u Vječnom Sinu.

0:3.15 3. The universe spirit forces are convergent in the Eternal Son.

4. Neograničeni kapacitet za funkcioniranje božanstva počiva u Božanstvu Apsolutu.

0:3.16 4. The unlimited capacity for deity action resides in the Deity Absolute.

5. Neograničena sposobnost za reagiranje na beskonačnost egzistira u Bezuvjetnom Apsolutu.

0:3.17 5. The unlimited capacity for infinity response exists in the Unqualified Absolute.

6. Dva Apsoluta – Uvjetni i Bezuvjetni –su koordinirana i ujedinjena u Sveopćem Apsolutu i istim.

0:3.18 6. The two Absolutes — Qualified and Unqualified — are co-ordinated and unified in and by the Universal Absolute.

7. Potencijalna ličnost evolucijskog moralnog bića ili bilo kojeg drugog moralnog bića je usredotočena u ličnosti Oca Svih.

0:3.19 7. The potential personality of an evolutionary moral being or of any other moral being is centered in the personality of the Universal Father.

STVARNOST, kako je konačna bića razumiju, je djelomična, relativna i sjenovita. Vrhunac stvarnosti Božanstva koji je potpuno razumljiv evolucijskim bićima ulazi u okvire Vrhovnog Bića. No, postoje prethodne i vječne stvarnosti, nadkonačne stvarnosti, koje su prethodile ovom Vrhovnom Božanstvu evolucijskih vremensko – prostornih stvorenih bića. U pokušaju prikaza porijekla i prirode sveopće stvarnosti, prisiljeni smo uposliti vještinu vremensko-prostornog rasuđivanja kako bi dostigli razinu konačnog uma. Stoga mnoge istodobne događaje vječnosti moramo predstaviti kao slijed događaja.

0:3.20 REALITY, as comprehended by finite beings, is partial, relative, and shadowy. The maximum Deity reality fully comprehensible by evolutionary finite creatures is embraced within the Supreme Being. Nevertheless there are antecedent and eternal realities, superfinite realities, which are ancestral to this Supreme Deity of evolutionary time-space creatures. In attempting to portray the origin and nature of universal reality, we are forced to employ the technique of time-space reasoning in order to reach the level of the finite mind. Therefore must many of the simultaneous events of eternity be presented as sequential transactions.

Kako vremensko-prostorno stvoreno biće vidi porijeklo i diferencijaciju Stvarnosti, vječni i beskonačni JA JESAM je postigao oslobođenje Božanstva od okova neograničene beskonačnosti koristeći se svojom prirođenom i vječnom slobodnom voljom, i ovim je udaljavanjem od svoje neograničene beskonačnosti proizveo prvi apsolutni napon božanstvenosti. Ovaj je napon diferencijacije beskonačnosti razriješen Univerzalnim Apsolutom, koji funkcionira u smjeru ujedinjenja i koordinacije dinamične beskonačnosti Sveukupnog Božanstva sa statičkom beskonačnosti Bezuvjetnog Apsoluta.

0:3.21 As a time-space creature would view the origin and differentiation of Reality, the eternal and infinite I AM achieved Deity liberation from the fetters of unqualified infinity through the exercise of inherent and eternal free will, and this divorcement from unqualified infinity produced the first absolute divinity-tension. This tension of infinity differential is resolved by the Universal Absolute, which functions to unify and co-ordinate the dynamic infinity of Total Deity and the static infinity of the Unqualified Absolute.

U ovoj je izvornoj transakciji teoretski JA JESAM postigao ostvarenje ličnosti tako što je postao Vječni Otac koji je otac Izvornog Sina i istodobno Vječni Izvor koji je izvor Otoka Raja. Supostojeći s diferencijacijom Sina od Oca i u prisutnosti Raja, pojavila se osoba Beskonačnog Duha i središnji svemir Havona. S pojavom supostojećeg osobnog Božanstva, Vječnog Sina i Beskonačnog Duha, Otac je, kao ličnost, izbjegao inače neizbježnu difuziju u potencijalu Ukupnog Božanstva. Otada na dalje, samo u povezanosti u okvirima Trojstva sa svoja dva ravnopravna Božanstva, Otac ispunjava sve potencijale božanstva, dok se sve iskustvenije Božanstvo aktualizira na razinama božanstvenosti Vrhovnosti, Krajnosti i Apsolutnosti.

0:3.22 In this original transaction the theoretical I AM achieved the realization of personality by becoming the Eternal Father of the Original Son simultaneously with becoming the Eternal Source of the Isle of Paradise. Coexistent with the differentiation of the Son from the Father, and in the presence of Paradise, there appeared the person of the Infinite Spirit and the central universe of Havona. With the appearance of coexistent personal Deity, the Eternal Son and the Infinite Spirit, the Father escaped, as a personality, from otherwise inevitable diffusion throughout the potential of Total Deity. Thenceforth it is only in Trinity association with his two Deity equals that the Father fills all Deity potential, while increasingly experiential Deity is being actualized on the divinity levels of Supremacy, Ultimacy, and Absoluteness.

Koncept JA JESAM je filozofski ustupak koji činimo u korist vremenski ograničenog i prostorno sputanog konačnog uma čovjeka, stvorenog bića koje nije sposobno shvatiti egzistencije vječnosti – stvarnosti i odnose bez početka i svršetka. Vremensko-prostornim bićima, sve mora imati početak osim NEPROUZROKOVANOG – iskonskog uzroka svih uzroka. Stoga smo osmislili ovu filozofsku vrijednosnu razinu kao JA JESAM, a u isto vrijeme skrećemo pažnju svim stvorenim bićima da su Vječni Sin i Beskonačni Duh jednako vječni kao JA JESAM; drugim riječima, da nikada nije bilo vrijeme kada JA JESAM nije bio Otac koji je roditelj Sina i s njim, Duha.

0:3.23 The concept of the I AM is a philosophic concession which we make to the time-bound, space-fettered, finite mind of man, to the impossibility of creature comprehension of eternity existences — nonbeginning, nonending realities and relationships. To the time-space creature, all things must have a beginning save only the ONE UNCAUSED — the primeval cause of causes. Therefore do we conceptualize this philosophic value-level as the I AM, at the same time instructing all creatures that the Eternal Son and the Infinite Spirit are coeternal with the I AM; in other words, that there never was a time when the I AM was not the Father of the Son and, with him, of the Spirit.

Beskonačni je koncept koji koristimo kao oznaku punine – konačnosti – implicirane u prvenstvu Prvog Izvora i Središta. Teoretski JA JESAM je proširenje „beskonačnosti volje“ u filozofiji stvorenih bića, ali Beskonačni je stvarna vrijednosna razina koja predstavlja namjeru u vječnosti te istinske beskonačnosti apsolutne i nesputane slobodne volje Oca Svih. Ovaj koncept se ponekad označava kao Otac-Beskonačni.

0:3.24 The Infinite is used to denote the fullness — the finality — implied by the primacy of the First Source and Center. The theoretical I AM is a creature-philosophic extension of the “infinity of will,” but the Infinite is an actual value-level representing the eternity-intension of the true infinity of the absolute and unfettered free will of the Universal Father. This concept is sometimes designated the Father-Infinite.

Velik dio konfuzije svih redova bića, visokih i niskih, u njihovim nastojanjima da otkriju Oca- Beskonačnog, je svojstven ograničenjima njihova razumijevanja. Apsolutni primat Oca Svih nije očigledan na podbeskonačnim razinama; stoga je vjerojatno da jedino Vječni Sin i Beskonačni Duh istinski poznaju Oca kao beskonačnost; sve druge ličnosti spoznaju taj koncept kroz prakticiranje vjere.

0:3.25 Much of the confusion of all orders of beings, high and low, in their efforts to discover the Father-Infinite, is inherent in their limitations of comprehension. The absolute primacy of the Universal Father is not apparent on subinfinite levels; therefore is it probable that only the Eternal Son and the Infinite Spirit truly know the Father as an infinity; to all other personalities such a concept represents the exercise of faith.

IV. KOZMIČKA STVARNOST

IV. Universe Reality

Stvarnost se različito aktualizira na različitim razinama svemira; stvarnost nastaje u beskonačnoj volji Oca Svih djelovanjem ove volje i ostvaruje se u tri prvotne faze na mnogim različitim razinama kozmičke aktualizacije:

0:4.1 Reality differentially actualizes on diverse universe levels; reality originates in and by the infinite volition of the Universal Father and is realizable in three primal phases on many different levels of universe actualization:

1. Neobožanstvljena stvarnost se kreće u rasponu od energetskih domena neličnog do područja stvarnosti tih vrijednosti kozmičke egzistencije koje se ne mogu personalizirati, čak i do prisutnosti Bezuvjetnog Apsoluta.

0:4.2 1. Undeified reality ranges from the energy domains of the nonpersonal to the reality realms of the nonpersonalizable values of universal existence, even to the presence of the Unqualified Absolute.

2. Obožanstvljena stvarnost obuhvaća sveukupni potencijal beskonačnog Božanstva u svim domenama ličnosti, od najniže konačne do najviše beskonačne, što obuhvaća domenu svega što se može personalizirati, čak i više – do prisutnosti Božanstva Apsoluta.

0:4.3 2. Deified reality embraces all infinite Deity potentials ranging upward through all realms of personality from the lowest finite to the highest infinite, thus encompassing the domain of all that which is personalizable and more — even to the presence of the Deity Absolute.

3. Međupovezana stvarnost. Kozmička stvarnost koja je navodno bilo obožanstvljena ili neobožanstvljena, dok podobožanstvljena bića poznaju ogromnu domenu međupovezane stvarnosti, potencijalne i aktualizirajuće, koja se teško može identificirati. Velik dio ove koordinirane stvarnosti pripada području Sveopćeg Apsoluta.

0:4.4 3. Interassociated reality. Universe reality is supposedly either deified or undeified, but to subdeified beings there exists a vast domain of interassociated reality, potential and actualizing, which is difficult of identification. Much of this co-ordinate reality is embraced within the realms of the Universal Absolute.

Ovo je osnovni koncept izvorne stvarnosti: Otac inicira i održava Stvarnost. Prvotne diferencijacije su obožanstvljena i neobožanstvljena stvarnost -Božanstvo Apsolut i Bezuvjetni Apsolut. Prvobitni odnos je napetost između njih. Ovaj se napon božanstvenosti koji inicira sam Otac može savršeno riješiti i ovjekovječiti pomoću Sveopćeg Apsoluta i istim.

0:4.5 This is the primal concept of original reality: The Father initiates and maintains Reality. The primal differentials of reality are the deified and the undeified — the Deity Absolute and the Unqualified Absolute. The primal relationship is the tension between them. This Father-initiated divinity-tension is perfectly resolved by, and eternalizes as, the Universal Absolute.

Sa stanovišta vremena i prostora, stvarnost je dalje djeljiva kao:

0:4.6 From the viewpoint of time and space, reality is further divisible as:

1. Aktualna i potencijalna. Stvarnosti koje postoje u punoći izražaja za razliku od stvarnosti s neobznanjenim kapacitetom za rast. Vječni Sin je apsolutna duhovna aktualnost; smrtni čovjek je najvećim dijelom neostvarena duhovna potencijalnost.

0:4.7 1. Actual and Potential. Realities existing in fullness of expression in contrast to those which carry undisclosed capacity for growth. The Eternal Son is an absolute spiritual actuality; mortal man is very largely an unrealized spiritual potentiality.

2. Apsolutna ipodapsolutna. Apsolutne stvarnosti su egzistencije vječnosti. Podapsolutne stvarnosti su projicirane na dvije razine: Apsoniti - stvarnosti koje su relativne u odnosu na vrijeme i na vječnost. Finiti - stvarnosti koje su projicirane u prostoru i aktualizirane u vremenu.

0:4.8 2. Absolute and Subabsolute. Absolute realities are eternity existences. Subabsolute realities are projected on two levels: Absonites — realities which are relative with respect to both time and eternity. Finites — realities which are projected in space and are actualized in time.

3. Egzistencijalna i iskustvena. Rajsko Božanstvo je egzistencijalno, dok su javljajući Vrhovni i Krajnji iskustveni.

0:4.9 3. Existential and Experiential. Paradise Deity is existential, but the emerging Supreme and Ultimate are experiential.

4. Lična i nelična. Proširenje Božanstva, izražaj ličnosti i evolucija svemira su zauvijek uvjetovani činom Očeve slobodne volje koji zauvijek odvaja značenja uma- duha-ličnosti i vrijednosti aktualnosti i potencijalnosti koje imaju za središte Vječnog Sina od onoga što ima za središte i što je svojstveno vječnom Otoku Raju.

0:4.10 4. Personal and Impersonal. Deity expansion, personality expression, and universe evolution are forever conditioned by the Father’s freewill act which forever separated the mind-spirit-personal meanings and values of actuality and potentiality centering in the Eternal Son from those things which center and inhere in the eternal Isle of Paradise.

RAJ je pojam koji uključuje lične i nelične Apsolute usredotočenja svih faza kozmičke stvarnosti. Raj, ispravno definiran, može obznačavati bilo koji i sve oblike stvarnosti, Božanstva, božanstvenosti, ličnosti i energije – duhovne, umne ili materijalne. Svi dijele Raj kao izvor porijekla, funkcije i sudbine što se tiče vrijednosti, značenja i činjeničnog postojanja.

0:4.11 PARADISE is a term inclusive of the personal and the nonpersonal focal Absolutes of all phases of universe reality. Paradise, properly qualified, may connote any and all forms of reality, Deity, divinity, personality, and energy — spiritual, mindal, or material. All share Paradise as the place of origin, function, and destiny, as regards values, meanings, and factual existence.

Otok Raj – Raj, ako nije drukčije definiran – je Apsolut materijalno-gravitacijske kontrole Prvog Izvora i Središta. Raj je nepomičan, i to je jedina stacionarna stvar u svemiru nad svemirima. Otok Raj je smješten u svemiru, ali nema položaja u prostoru. Ovaj vječni Otok je stvarni izvor fizičkih svemira – prošlih, sadašnjih i budućih. Jezgra Otoka Svjetla je izvedenica Božanstva, ali se teško može smatrati Božanstvom; niti su materijalna stvaranja dio Božanstva; ona su posljedica.

0:4.12 The Isle of Paradise — Paradise not otherwise qualified — is the Absolute of the material-gravity control of the First Source and Center. Paradise is motionless, being the only stationary thing in the universe of universes. The Isle of Paradise has a universe location but no position in space. This eternal Isle is the actual source of the physical universes — past, present, and future. The nuclear Isle of Light is a Deity derivative, but it is hardly Deity; neither are the material creations a part of Deity; they are a consequence.

Raj nije stvoritelj; on je jedinstveni kontrolor mnogih kozmičkih aktivnosti, daleko više kontrolor nego reaktor. Širom materijalnih svemira Raj ispoljava utjecaj na reakcije i ponašanje svih bića povezanih sa silom, energijom i snagom, ali Raj je sam po sebi jedinstven, isključiv i izoliran u svemirima. Raj ne predstavlja ništa i ništa ne predstavlja Raj. Raj nije ni sila ni prisutnost; to je jednostavno Raj.

0:4.13 Paradise is not a creator; it is a unique controller of many universe activities, far more of a controller than a reactor. Throughout the material universes Paradise influences the reactions and conduct of all beings having to do with force, energy, and power, but Paradise itself is unique, exclusive, and isolated in the universes. Paradise represents nothing and nothing represents Paradise. It is neither a force nor a presence; it is just Paradise.

V. STVARNOSTI LIČNOSTI

V. Personality Realities

Ličnost je razina obožanstvljene stvarnosti koja se kreće od razine smrtnih i srednjih bića na višoj umnoj aktivaciji obožavanja i mudrosti i koja poseže naviše, kroz morontijalnu i duhovnu razinu, do postignuća najvišeg statusa ličnosti. To je evolucijski uspon smrtnih i njima srodnih ličnosti stvorenja, ali postoje i brojni drugi redovi kozmičkih ličnosti.

0:5.1 Personality is a level of deified reality and ranges from the mortal and midwayer level of the higher mind activation of worship and wisdom up through the morontial and spiritual to the attainment of finality of personality status. That is the evolutionary ascent of mortal- and kindred-creature personality, but there are numerous other orders of universe personalities.

Stvarnost je predmet sveopće ekspanzije, beskonačne varijacije ličnosti, dok su i jedno i drugo u stanju dostići gotovo neograničenu koordinaciju s Božanstvom i vječnu stabilizaciju. Dok je metamorfni raspon nelične stvarnosti jasno ograničen, nismo upoznati s bilo kakvim ograničenja u progresivnoj evoluciji stvarnosti ličnosti.

0:5.2 Reality is subject to universal expansion, personality to infinite diversification, and both are capable of well-nigh unlimited Deity co-ordination and eternal stabilization. While the metamorphic range of nonpersonal reality is definitely limited, we know of no limitations to the progressive evolution of personality realities.

Na postignutim iskustvenim razinama, svi tipovi ili vrijednosti ličnosti su asocijativni, pa čak i sustvaralački. Čak i Bog i čovjek mogu koegzistirati u spojenoj ličnosti, kao što je tako izvrsno prikazano u trenutnom statusu Krista Mihaela - Sina Čovječjeg i Sina Božjeg.

0:5.3 On attained experiential levels all personality orders or values are associable and even cocreational. Even God and man can coexist in a unified personality, as is so exquisitely demonstrated in the present status of Christ Michael — Son of Man and Son of God.

Svi podbeskonačni tipovi i faze ličnosti su asocijativna postignuća koja su potencijalno sustvaralačka. Prelično, lično i nadlično su svi povezani uzajamnim potencijalom koordiniranog dostignuća, progresivnog postignuća i sustvaralačkog kapaciteta. Ali nelično se nikada izravno ne pretvara u lično. Ličnost nikada nije spontana; ona je dar Rajskog Oca. Ličnost je superponirana na energiju, povezana samo s živim energetskim sustavima; identitet se može povezati s neživim energetskim uzorcima.

0:5.4 All subinfinite orders and phases of personality are associative attainables and are potentially cocreational. The prepersonal, the personal, and the superpersonal are all linked together by mutual potential of co-ordinate attainment, progressive achievement, and cocreational capacity. But never does the impersonal directly transmute to the personal. Personality is never spontaneous; it is the gift of the Paradise Father. Personality is superimposed upon energy, and it is associated only with living energy systems; identity can be associated with nonliving energy patterns.

Otac Svih je tajna stvarnosti ličnosti, darivanja ličnosti i sudbine ličnosti. Vječni Sin je apsolutna ličnost, tajna duhovne energije, morontija duhova i usavršenih duhova. Združeni Činitelj je ličnost duha-uma, izvor inteligencije, rasuđivanja i univerzalnog uma. Ali Otok Raj je neličan i izvan-duhovan, sama suština kozmičkog tijela, izvor i središte fizičke materije i apsolutni glavni uzorak univerzalne materijalne stvarnosti.

0:5.5 The Universal Father is the secret of the reality of personality, the bestowal of personality, and the destiny of personality. The Eternal Son is the absolute personality, the secret of spiritual energy, morontia spirits, and perfected spirits. The Conjoint Actor is the spirit-mind personality, the source of intelligence, reason, and the universal mind. But the Isle of Paradise is nonpersonal and extraspiritual, being the essence of the universal body, the source and center of physical matter, and the absolute master pattern of universal material reality.

Ove se osobine univerzalne stvarnosti očituju u životnom iskustvu ljudi Urantije na ovim razinama:

0:5.6 These qualities of universal reality are manifest in Urantian human experience on the following levels:

1. Tijela. Materijalni ili fizički organizam čovjeka. Živi elektrokemijski mahanizam životinjskog porijekla i prirode.

0:5.7 1. Body. The material or physical organism of man. The living electrochemical mechanism of animal nature and origin.

2. Uma. Mehanizam ljudskog tijela koji služi razmišljanju, perciji i osjećajima. Ukupno svjesno i nesvjesno iskustvo. Inteligencija povezana s emocionalnim životom koja putem obožavanja i mudrosti poseže naviše do razine duha.

0:5.8 2. Mind. The thinking, perceiving, and feeling mechanism of the human organism. The total conscious and unconscious experience. The intelligence associated with the emotional life reaching upward through worship and wisdom to the spirit level.

3. Duha. Božanski duh koji živi u umu čovjeka – Misaoni Ispravljač. Ovaj je besmrtni duh predličan – on nije ličnost, iako mu je suđeno postati dijelom ličnosti preživjelog smrtnog bića.

0:5.9 3. Spirit. The divine spirit that indwells the mind of man — the Thought Adjuster. This immortal spirit is prepersonal — not a personality, though destined to become a part of the personality of the surviving mortal creature.

4. Duše. Čovjekova duša je iskustveno postignuće. Kada stvoreni smrtnik odluči "činiti volju Oca na nebu," tada unutarnji duh postaje otac nove stvarnosti u ljudskom iskustvu. Smrtni i materijalni um je majka te iste nastajuće stvarnosti. A suština ove nove stvarnosti nije ni materijalna niti duhovna - ona je morontijalna. To je nastajuća i besmrtna duša kojoj je suđeno da preživi smrtnu smrt i započne uzašašće prema Raju.

0:5.10 4. Soul. The soul of man is an experiential acquirement. As a mortal creature chooses to “do the will of the Father in heaven,” so the indwelling spirit becomes the father of a new reality in human experience. The mortal and material mind is the mother of this same emerging reality. The substance of this new reality is neither material nor spiritual — it is morontial. This is the emerging and immortal soul which is destined to survive mortal death and begin the Paradise ascension.

Ličnosti. Ličnost smrtnog čovjeka nije tijelo, um ili duh, niti je to duša. Ličnost je jedina nemijenjajuća stvarnost u inače stalno mijenjajućem iskustvu stvorenog bića; ona je to što ujedinjuje sve ostale povezane čimbenike individualnosti. Ličnost je jedinstveni dar koji Otac Svih daruje živim i s njima povezanim energijama materije, uma i duha, a koja preživljava s opstankom morontijalne duše.

0:5.11 Personality. The personality of mortal man is neither body, mind, nor spirit; neither is it the soul. Personality is the one changeless reality in an otherwise ever-changing creature experience; and it unifies all other associated factors of individuality. The personality is the unique bestowal which the Universal Father makes upon the living and associated energies of matter, mind, and spirit, and which survives with the survival of the morontial soul.

Morontija je pojam koji obilježava ogromnu razinu koja posreduje između materijalnog i duhovnog. Ona može označavati lične ili nelične stvarnosti, žive ili nežive energije. Vertikalne pređe morontije su duhovne; njezine potke su fizičke.

0:5.12 Morontia is a term designating a vast level intervening between the material and the spiritual. It may designate personal or impersonal realities, living or nonliving energies. The warp of morontia is spiritual; its woof is physical.

VI. ENERGIJA I UZORAK

VI. Energy and Pattern

Sve što reagira na krug ličnosti Oca, nazivamo ličnim. Sve što reagira na krug duha Sina, nazivamo duhom. Sve što reagira na krug uma Združenog Činitelja, zovemo umom, umom kao osobinom Beskonačnog Duha – umom u svim njegovim fazama. Sve što reagira na materijalno-gravitacijski krug sa središtem u nižem Raju, nazivamo materijom – energijom-materijom u svim njezinim preobražajnim stanjima.

0:6.1 Any and all things responding to the personality circuit of the Father, we call personal. Any and all things responding to the spirit circuit of the Son, we call spirit. Any and all that responds to the mind circuit of the Conjoint Actor, we call mind, mind as an attribute of the Infinite Spirit — mind in all its phases. Any and all that responds to the material-gravity circuit centering in nether Paradise, we call matter — energy-matter in all its metamorphic states.

ENERGIJA je izraz koji obuhvaća duhovna, umna i materijalna područja. Sila je pojam koji se daleko šire koristi. Snaga je uglavnom ograničena na elektroničku materijalnu razinu ili razinu tvari koja reagira na linearnu gravitaciju u velikom svemiru. Pojam snage također koristimo kao obilježje suvereniteta. Ne možemo slijediti vaše općeprihvaćene definicije sile, energije i snage. Radi nedostatka pojmova moramo ovim izrazima dodijeliti više od jednog značenja.

0:6.2 ENERGY we use as an all-inclusive term applied to spiritual, mindal, and material realms. Force is also thus broadly used. Power is ordinarily limited to the designation of the electronic level of material or linear-gravity-responsive matter in the grand universe. Power is also employed to designate sovereignty. We cannot follow your generally accepted definitions of force, energy, and power. There is such paucity of language that we must assign multiple meanings to these terms.

Fizička energija je pojam koji označava sve faze i oblike fenomena kretanja, djelovanja i potencijala.

0:6.3 Physical energy is a term denoting all phases and forms of phenomenal motion, action, and potential.

Kad je riječ o fizičko-energetskim ispoljenjima, općenito koristimo pojmove kozmičke sile, javljajuće energije i kozmičke snage. Te izraze obično ovako koristimo:

0:6.4 In discussing physical-energy manifestations, we generally use the terms cosmic force, emergent energy, and universe power. These are often employed as follows:

1. Kozmička sila podrazumijeva sve energije koje proizlaze od Bezuvjetnog Apsoluta, ali koje još uvijek ne reagiraju na gravitaciju Raja.

0:6.5 1. Cosmic force embraces all energies deriving from the Unqualified Absolute but which are as yet unresponsive to Paradise gravity.

2. Javljajuća energija obuhvaća one energije koje reagiraju na gravitaciju Raja, ali još uvijek ne reagiraju na lokalnu ili linearnu gravitaciju. To je predelektronska razina energije-materije.

0:6.6 2. Emergent energy embraces those energies which are responsive to Paradise gravity but are as yet unresponsive to local or linear gravity. This is the pre-electronic level of energy-matter.

3. Kozmička snaga uključuje sve oblike energije koji, dok još uvijek reagiraju na gravitaciju Raja, izravno reagiraju na linearnu gravitaciju. To je elektronska razina energije-materije i svih njezinih naknadnih evolucija.

0:6.7 3. Universe power includes all forms of energy which, while still responding to Paradise gravity, are directly responsive to linear gravity. This is the electronic level of energy-matter and all subsequent evolutions thereof.

Um je pojava koja označava prisutnost-djelovanje žive službe povezane s različitim energetskim sustavima; i to je istina na svim razinama inteligencije. U ličnosti, um nikada ne posreduje između duha i materije; svemir stoga obasjavaju tri vrste svjetla: materijalno svjetlo, intelektualni uvid i luminiscencija duha.

0:6.8 Mind is a phenomenon connoting the presence-activity of living ministry in addition to varied energy systems; and this is true on all levels of intelligence. In personality, mind ever intervenes between spirit and matter; therefore is the universe illuminated by three kinds of light: material light, intellectual insight, and spirit luminosity.

Svjetlost – luminiscencija duha – je riječni simbol, slikovni izraz, koji podrazumijeva ispoljenje ličnosti svojstveno različitim redovima bića duha. Ovo svjetlosno zračenje nije povezano bilo s intelektualnim uvidom ili fizičko-svjetlosnim pojavama.

0:6.9 Light — spirit luminosity — is a word symbol, a figure of speech, which connotes the personality manifestation characteristic of spirit beings of diverse orders. This luminous emanation is in no respect related either to intellectual insight or to physical-light manifestations.

UZORAK može biti projiciran kao materijalni, duhovni ili umni, ili bilo koja kombinacija tih energija. On može prožimati ličnosti, identitete, jedinke ili neživu tvar. Ali uzorak je uzorak i ostaje uzorak; jedino kopije se mogu umnožiti.

0:6.10 PATTERN can be projected as material, spiritual, or mindal, or any combination of these energies. It can pervade personalities, identities, entities, or nonliving matter. But pattern is pattern and remains pattern; only copies are multiplied.

Uzorak može konfigurirati energiju, ali je ne kontrolira. Jedino gravitacija kontrolira energiju-materiju. Ni prostor ni uzorak ne reagiraju na gravitaciju, ali ne postoji odnos između prostora i uzorka; prostor nije ni uzorak niti potencijalni uzorak. Uzorak je konfiguracija stvarnosti koja je već podmirila sve obveze prema gravitaciji; stvarnost bilo kojeg uzorka se sastoji u njegovim energijama, umu, duhu ili materijalnim komponentama.

0:6.11 Pattern may configure energy, but it does not control it. Gravity is the sole control of energy-matter. Neither space nor pattern are gravity responsive, but there is no relationship between space and pattern; space is neither pattern nor potential pattern. Pattern is a configuration of reality which has already paid all gravity debt; the reality of any pattern consists of its energies, its mind, spirit, or material components.

Za razliku od aspekta ukupnog, uzorak otkriva individualni aspekt energije i ličnosti. Oblici ličnosti ili identiteta predstavljaju uzorke koji proizlaze od energije (fizičke, duhovne ili umne), ali im nisu svojstveni. Tu kvalitetu energije ili ličnosti koja uzrokuje pojavu uzorka možemo pripisati Bogu – Božanstvu – obdarenju sile Raja, istodobnom postojanju ličnosti i snage.

0:6.12 In contrast to the aspect of the total, pattern discloses the individual aspect of energy and of personality. Personality or identity forms are patterns resultant from energy (physical, spiritual, or mindal) but are not inherent therein. That quality of energy or of personality by virtue of which pattern is caused to appear may be attributed to God — Deity — to Paradise force endowment, to the coexistence of personality and power.

Uzorak je glavni dizajn od kojeg se prave kopije. Vječni Raj je apsolut uzoraka; Vječni Sin je uzorak ličnosti; Otac Svih je izravni izvorni predak jednog i drugog. Ali Raj ne daruje uzorak, a Sin ne može podariti ličnost.

0:6.13 Pattern is a master design from which copies are made. Eternal Paradise is the absolute of patterns; the Eternal Son is the pattern personality; the Universal Father is the direct ancestor-source of both. But Paradise does not bestow pattern, and the Son cannot bestow personality.

VII. VRHOVNO BIĆE

VII. The Supreme Being

Mehanizam Božanstva glavnog svemira je dvostruk u pogledu odnosa vječnosti. Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh su vječni – su egzistencijalna bića – dok su Vrhovni Bog, Krajnji Bog i Apsolutni Bog aktualizirajuće ličnosti Božanstva u epohama koje slijede za Havonom u evolucijskom vremensko-prostornom proširenju glavnog svemira i proširenju u domenama koje nadilaze vrijeme i prostor. Ove aktualizirajuće ličnosti Božanstva postaju vječne u vremenu kako i kada se snagom personaliziraju u rastućim svemirima tehnikom iskustvene aktualizacije asocijativno-stvaralačkih potencijala vječnih Rajskih Božanstava.

0:7.1 The Deity mechanism of the master universe is twofold as concerns eternity relationships. God the Father, God the Son, and God the Spirit are eternal — are existential beings — while God the Supreme, God the Ultimate, and God the Absolute are actualizing Deity personalities of the post-Havona epochs in the time-space and the time-space-transcended spheres of master universe evolutionary expansion. These actualizing Deity personalities are future eternals from the time when, and as, they power-personalize in the growing universes by the technique of the experiential actualization of the associative-creative potentials of the eternal Paradise Deities.

Božanstvo, dakle, ima dvostruku prisutnost:

0:7.2 Deity is, therefore, dual in presence:

1. Egzistencijalnu – kao bića vječne egzistencije, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

0:7.3 1. Existential — beings of eternal existence, past, present, and future.

2. Iskustvenu – kao bića koja se aktualiziraju u sadašnjosti koja je nastupila poslije Havone, a imaju beskrajnu egzistenciju u cijeloj budućoj vječnosti.

0:7.4 2. Experiential — beings actualizing in the post-Havona present but of unending existence throughout all future eternity.

Otac, Sin i Duh su egzistencijalni – egzistencijalni u aktualnosti (iako su svi potencijali navodno iskustveni). Vrhovni i Krajnji su potpuno iskustveni. Božanstvo Apsolut je iskustveno u aktualizaciji, ali je egzistencijalno u potencijalnosti. Bit Božanstva je vječna, ali su samo tri izvorne osobe Božanstva bezuvjetno vječne. Sve ostale ličnosti Božanstva imaju porijeklo, ali su vječne u sudbini.

0:7.5 The Father, Son, and Spirit are existential — existential in actuality (though all potentials are supposedly experiential). The Supreme and the Ultimate are wholly experiential. The Deity Absolute is experiential in actualization but existential in potentiality. The essence of Deity is eternal, but only the three original persons of Deity are unqualifiedly eternal. All other Deity personalities have an origin, but they are eternal in destiny.

Postigavši egzistencijalni samoizražaj Božanstva u Sinu i u Duhu, Otac sada postiže iskustveni izražaj na dotada neličnim i neootkrivenim razinama božanstva, kao što su Vrhovni Bog, Krajnji Bog i Apsolutni Bog; ali ova iskustvena Božanstva trenutno nemaju punu egzistenciju; ona su u procesu aktualizacije.

0:7.6 Having achieved existential Deity expression of himself in the Son and the Spirit, the Father is now achieving experiential expression on hitherto impersonal and unrevealed deity levels as God the Supreme, God the Ultimate, and God the Absolute; but these experiential Deities are not now fully existent; they are in process of actualization.

Vrhovni Bog u Havoni je osobni duh koji je odraz trojedinog Rajskog Božanstva. Ovaj se asocijativni odnos Božanstva trenutno stvaralački širi prema vani u Sedmostrukom Bogu i sintetizira u iskustvenoj snazi Svemogućeg Vrhovnog u velikom svemiru. Rajsko Božanstvo, egzistencijalno kao tri osobe, na taj način iskustveno evoluira u dvije faze Vrhovnosti, a ove dvojne faze postižu ujedinjenje snage i ličnosti kao jedan Gospodin, Vrhovno Biće.

0:7.7 God the Supreme in Havona is the personal spirit reflection of the triune Paradise Deity. This associative Deity relationship is now creatively expanding outward in God the Sevenfold and is synthesizing in the experiential power of the Almighty Supreme in the grand universe. Paradise Deity, existential as three persons, is thus experientially evolving in two phases of Supremacy, while these dual phases are power-personality unifying as one Lord, the Supreme Being.

Otac dragovoljno ostvaruje oslobođenje od okova beskrajnosti i spona vječnosti tehnikom potrojstvljenja, trostruke personalizacije Božanstva. Vrhovno Biće u ovom času evoluira kao podvječno ujedinjenje ličnosti sedmostrukog ispoljenja Božanstva u vremensko-prostornim segmentima velikog svemira.

0:7.8 The Universal Father achieves freewill liberation from the bonds of infinity and the fetters of eternity by the technique of trinitization, threefold Deity personalization. The Supreme Being is even now evolving as a subeternal personality unification of the sevenfold manifestation of Deity in the time-space segments of the grand universe.

Vrhovno Biće nije izravni stvoritelj, osim što je otac Sfere Veličanstva, ali on je ujedinitelj i koordinator svih kozmičkih aktivnosti stvorenog bića i Stvoritelja. Vrhovno Biće, koje se upravo aktualizira u evolucijskim svemirima, je Božanski uskladitelj i ujedinitelj vremensko- prostorne božanstvenosti, trojedinog Rajskog Božanstva u iskustvenoj vezi s Vrhovnim Stvoriteljima vremena i prostora. Kad se napokon aktualizira, to evolucijsko Božanstvo će predstavljati vječnu fuziju konačnog i beskonačnog – neprekidno i neraskidivo jedinstvo iskustvene snage i ličnosti duha.

0:7.9 The Supreme Being is not a direct creator, except that he is the father of Majeston, but he is a synthetic co-ordinator of all creature-Creator universe activities. The Supreme Being, now actualizing in the evolutionary universes, is the Deity correlator and synthesizer of time-space divinity, of triune Paradise Deity in experiential association with the Supreme Creators of time and space. When finally actualized, this evolutionary Deity will constitute the eternal fusion of the finite and the infinite — the everlasting and indissoluble union of experiential power and spirit personality.

Sva vremensko-prostorna konačna stvarnost, pod smjernicom poriva evoluirajućeg Vrhovnog Bića, radi na sve većoj mobilizaciji i sve savršenijem ujedinjenju (sintezi snage i ličnosti) svih faza i vrijednosti konačnih stvarnosti u suradnji s različitim fazama stvarnosti Raja, s tim ciljem i namjerom da pokuša dostići apsonite razine postignuća iznad statusa stvorenih bića.

0:7.10 All time-space finite reality, under the directive urge of the evolving Supreme Being, is engaged in an ever-ascending mobilization and perfecting unification (power-personality synthesis) of all phases and values of finite reality, in association with varied phases of Paradise reality, to the end and for the purpose of subsequently embarking upon the attempt to reach absonite levels of supercreature attainment.

VIII. SEDMOSTRUKI BOG

VIII. God the Sevenfold

Kako bi iskupio konačno st statusa i nadoknadio konceptualna ograničenja stvorenih bića, Otac Svih je uspostavio sedmostruki pristup Božanstvu kroz:

0:8.1 To atone for finity of status and to compensate for creature limitations of concept, the Universal Father has established the evolutionary creature’s sevenfold approach to Deity:

1. Rajske Sinove Stvoritelje.

0:8.2 1. The Paradise Creator Sons.

2. Stare Dane.

0:8.3 2. The Ancients of Days.

3. Sedam Glavnih Duhova.

0:8.4 3. The Seven Master Spirits.

4. Vrhovno Biće.

0:8.5 4. The Supreme Being.

5. Boga Duha.

0:8.6 5. God the Spirit.

6. Boga Sina.

0:8.7 6. God the Son.

7. Boga Oca.

0:8.8 7. God the Father.

Ova sedmostruka personalizacija Božanstva u vremenu i prostoru i u svih sedam nadsvemira, omogućuje smrtnom čovjeku da postigne prisutnost Boga, koji je duh. Ovo sedmostruko Božanstvo, koje sa stanovišta konačnih vremensko-prostornih stvorenih bića nekom prilikom postiže snagu i personalizaciju u Vrhovnom Biću, je funkcionalno Božanstvo smrtnih evolucijskih stvorenih bića koja uzlaze prema Raju. Takva iskustvena karijera realizacije Boga počinje s priznavanjem božanstvenosti Sina Stvoritelja lokalnog svemira i uzlazi uz Stare Dane nadsvemira i putem osobe jednog od Sedam Glavnih Duhova do postignuća otkrića i priznanja božanske ličnosti Oca Svih na Raju.

0:8.9 This sevenfold Deity personalization in time and space and to the seven superuniverses enables mortal man to attain the presence of God, who is spirit. This sevenfold Deity, to finite time-space creatures sometime power-personalizing in the Supreme Being, is the functional Deity of the mortal evolutionary creatures of the Paradise-ascension career. Such an experiential discovery-career of the realization of God begins with the recognition of the divinity of the Creator Son of the local universe and ascends through the superuniverse Ancients of Days and by way of the person of one of the Seven Master Spirits to the attainment of the discovery and recognition of the divine personality of the Universal Father on Paradise.

Veliki svemir je trostruka domena Božanstva, domena Trojstva Vrhovnosti, Sedmostrukog Boga i Vrhovnog Bića. Vrhovni Bog je potencijalan u Rajskom Trojstvu, od kojeg potječe njegova ličnost i atributi duha; ali on se sada aktualizira u Sinovima Stvoriteljima, Starim Danima i Glavnim Duhovima, od kojih crpi snagu kao Svemogući naspram nadsvemira vremena i prostora. Ova manifestacija snage neposrednog Boga evolucijskih bića zapravo vremenski-prostorno evoluira istodobno s njima. Svemogući Vrhovni, koji evoluira na vrijednosnoj razini neličnih aktivnosti i duh koji je osoba Vrhovnog Boga su jedna stvarnost – Vrhovno Biće.

0:8.10 The grand universe is the threefold Deity domain of the Trinity of Supremacy, God the Sevenfold, and the Supreme Being. God the Supreme is potential in the Paradise Trinity, from whom he derives his personality and spirit attributes; but he is now actualizing in the Creator Sons, Ancients of Days, and the Master Spirits, from whom he derives his power as Almighty to the superuniverses of time and space. This power manifestation of the immediate God of evolutionary creatures actually time-space evolves concomitantly with them. The Almighty Supreme, evolving on the value-level of nonpersonal activities, and the spirit person of God the Supreme are one reality — the Supreme Being.

Sinovi Stvoritelji, u povezanosti Božanstva sa Sedmostrukim Bogom, nude mehanizam kojim smrtno postaje besmrtno i kojim konačno postaje obujmljeno u beskonačnosti. Vrhovno Biće nudi tehniku za mobilizaciju snage-ličnosti – božansku sintezu – svih tih mnogostrukih transakcija koje omogućuju konačnom da postigne apsonitno i da u mogućim budućim aktualizacijama pokuša postići Krajnjeg. Sinovi Stvoritelji i njihove suradnice Božanske Služiteljice su sudionici u ovoj vrhovnoj mobilizaciji, dok Stari Dani i Sedam Glavnih Duhova vjerojatno zauvijek ostaju na poziciji administrativnih upravitelja velikog svemira.

0:8.11 The Creator Sons in the Deity association of God the Sevenfold provide the mechanism whereby the mortal becomes immortal and the finite attains the embrace of the infinite. The Supreme Being provides the technique for the power-personality mobilization, the divine synthesis, of all these manifold transactions, thus enabling the finite to attain the absonite and, through other possible future actualizations, to attempt the attainment of the Ultimate. The Creator Sons and their associated Divine Ministers are participants in this supreme mobilization, but the Ancients of Days and the Seven Master Spirits are probably eternally fixed as permanent administrators in the grand universe.

Funkcija Sedmostrukog Boga datira od organizacije sedam nadsvemira, a vjerojatno se treba proširiti u vezi s budućom evolucijom stvaranja vanjskog prostora. Organizacija ovih budućih svemira prvih, drugih, trećih i četvrtih razina prostora progresivne evolucije nesumnjivo treba posvjedočiti inauguraciju transcendentnog i apsonitnog pristupa Božanstvu.

0:8.12 The function of God the Sevenfold dates from the organization of the seven superuniverses, and it will probably expand in connection with the future evolution of the creations of outer space. The organization of these future universes of the primary, secondary, tertiary, and quartan space levels of progressive evolution will undoubtedly witness the inauguration of the transcendent and absonite approach to Deity.

IX. KRAJNJI BOG

IX. God the Ultimate

Upravo kao što Vrhovno Biće progresivno evoluira od prethodnog obdarenja božanstvenosti koje je obuhvaćeno u potencijalu energije i ličnosti velikog svemira, tako se Krajnji Bog javlja iz potencijala božanstvenosti koji prebivaju u transcendiranim vremensko-prostornim domenama glavnog svemira. Aktualizacija Krajnjeg Božanstva signalizira apsonitno ujedinjenje prvog iskustvenog Trojstva i označava ujedinjujuće proširenje Božanstva na drugoj razini stvaralačkog samoostvarenja. To podrazumijeva sintezu moći i ličnosti koja je ekvivalentna kozmičkoj aktualizaciji iskustvenog Božanstva apsonitnih stvarnosti Raja na javljajućim razinama koje nadilaze vremensko-prostorne vrijednosti. Upotpunjenje takvog iskustvenog slijeda događaja je osmišljeno kako bi se ostvarila krajnja služba-sudbina za sva vremensko-prostorna stvorena bića koja su postigla apsonitne razine upotpunjenom realizacijom Vrhovnog Bića i službom Sedmostrukog Boga.

0:9.1 Just as the Supreme Being progressively evolves from the antecedent divinity endowment of the encompassed grand universe potential of energy and personality, so does God the Ultimate eventuate from the potentials of divinity residing in the transcended time-space domains of the master universe. The actualization of Ultimate Deity signalizes absonite unification of the first experiential Trinity and signifies unifying Deity expansion on the second level of creative self-realization. This constitutes the personality-power equivalent of the universe experiential-Deity actualization of Paradise absonite realities on the eventuating levels of transcended time-space values. The completion of such an experiential unfoldment is designed to afford ultimate service-destiny for all time-space creatures who have attained absonite levels through the completed realization of the Supreme Being and by the ministry of God the Sevenfold.

Krajnji Bog obilježava osobno Božanstvo koje djeluje na apsonitnim razinama božanstvenosti i na kozmičkim domenama koje nadilaze vrijeme i prostor. Krajnji je nadvrhovno javljanje Božanstva. Vrhovni je Trojstveno ujedinjenje kako ga shvaćaju konačna bića; Krajnji je ujedinjenje Rajskog Trojstva kako ga shvaćaju apsonita bića.

0:9.2 God the Ultimate is designative of personal Deity functioning on the divinity levels of the absonite and on the universe spheres of supertime and transcended space. The Ultimate is a supersupreme eventuation of Deity. The Supreme is the Trinity unification comprehended by finite beings; the Ultimate is the unification of the Paradise Trinity comprehended by absonite beings.

Otac Svih, kroz mehanizam evolucijskog Božanstva, zapravo radi na ogromnom i nevjerojatnom činu fokalizacije ličnosti i mobilizacije snage, na njihovim specifičnim razinama značenja i vrijednosti, božanskih stvarnosnih vrijednosti konačnog, apsonitnog, pa čak i apsolutnog.

0:9.3 The Universal Father, through the mechanism of evolutionary Deity, is actually engaged in the stupendous and amazing act of personality focalization and power mobilization, on their respective universe meaning-levels, of the divine reality values of the finite, the absonite, and even of the absolute.

Prva tri Božanstva Raja koja imaju vječnu prošlost – Otac Svih, Vječni Sin i Beskonačni Duh – će u vječnoj budućnosti u svojim ličnostima biti dopunjena iskustvenom aktualizacijom s njima povezanih evolucijskih Božanstava – Vrhovnog Boga, Krajnjeg Boga, a možda i Apsolutnog Boga.

0:9.4 The first three and past-eternal Deities of Paradise — the Universal Father, the Eternal Son, and the Infinite Spirit — are, in the eternal future, to be personality-complemented by the experiential actualization of associate evolutionary Deities — God the Supreme, God the Ultimate, and possibly God the Absolute.

Vrhovni Bog i Krajnji Bog, koji trenutno evoluiraju u iskustvenim svemirima, nisu egzistencijalni – nemaju vječnu prošlost nego samo vječnu budućnost – su vječne pojave koje su uvjetovane vremenski-prostorno kao i transcendentalno. Oni su Božanstva vrhovnih, krajnjih, a možda i vrhovno-krajnjih obdarenja, ali imaju povijesno porijeklo u svemiru. Oni nikada neće imati kraj, ali svaki ima početak ličnosti. Oni su doista aktualizacije vječnih i beskonačnih potencijala Božanstva, ali oni sami nisu ni bezuvjetno vječni ni beskonačni.

0:9.5 God the Supreme and God the Ultimate, now evolving in the experiential universes, are not existential — not past eternals, only future eternals, time-space-conditioned and transcendental-conditioned eternals. They are Deities of supreme, ultimate, and possibly supreme-ultimate endowments, but they have experienced historic universe origins. They will never have an end, but they do have personality beginnings. They are indeed actualizations of eternal and infinite Deity potentials, but they themselves are neither unqualifiedly eternal nor infinite.

X. APSOLUTNI BOG

X. God the Absolute

Postoje mnoge značajke vječne stvarnosti Božanstva Apsoluta koje se ne mogu u potpunosti objasniti konačnom vremensko-prostornom umu, ali aktualizacija Apsolutnog Boga treba nastupiti iz ujedinjenja drugog iskustvenog Trojstva, Apsolutnog Trojstva. To bi tvorilo iskustveno ostvarenje apsolutne božanstvenosti, ujedinjenje apsolutnih značenja na apsolutnim razinama; ali nismo sigurni da li to obuhvaća sve apsolutne vrijednosti, jer nismo upućeni da li je Uvjetovani Apsolut isto što i Beskonačni. Nadkrajnje sudbine su dio apsolutnih značenja i beskonačne duhovnosti, i bez obje ove neostvarene stvarnosti ne možemo utvrditi apsolutne vrijednosti.

0:10.1 There are many features of the eternal reality of the Deity Absolute which cannot be fully explained to the time-space finite mind, but the actualization of God the Absolute would be in consequence of the unification of the second experiential Trinity, the Absolute Trinity. This would constitute the experiential realization of absolute divinity, the unification of absolute meanings on absolute levels; but we are not certain regarding the encompassment of all absolute values since we have at no time been informed that the Qualified Absolute is the equivalent of the Infinite. Superultimate destinies are involved in absolute meanings and infinite spirituality, and without both of these unachieved realities we cannot establish absolute values.

Apsolutni Bog je ostvarenje i postignuće cilja svih nadapsonitnih bića, ali snaga i ličnost potencijala Božanstva Apsoluta nadilaze naše shvaćanje, a mi se ustručavamo razgovarati o stvarnostima koje su tako daleko od iskustvene aktualizacije.

0:10.2 God the Absolute is the realization-attainment goal of all superabsonite beings, but the power and personality potential of the Deity Absolute transcends our concept, and we hesitate to discuss those realities which are so far removed from experiential actualization.

XI. TRI APSOLUTA

XI. The Three Absolutes

Kad je spojena misao Oca Svih i Vječnog Sina, djelujući u Bogu Akcije, vodila stvaranju božanskog i središnjeg svemira, Otac je slijedio izražaj svoje misli u riječi svoga Sina i u činu njihova Združenog Izvršitelja tako što je odvojio svoju prisutnost u Havoni od potencijala beskonačnosti. I ovi neobznanjeni potencijali beskonačnosti ostaju prostorno skriveni u Bezuvjetnom Apsolutu i božanstveno obavijeni Božanstvom Apsolutom, a oni su ujedinjeni u djelovanju Sveopćeg Apsoluta, neobznanjene beskonačnosti i jedinstva Rajskog Oca.

0:11.1 When the combined thought of the Universal Father and the Eternal Son, functioning in the God of Action, constituted the creation of the divine and central universe, the Father followed the expression of his thought into the word of his Son and the act of their Conjoint Executive by differentiating his Havona presence from the potentials of infinity. And these undisclosed infinity potentials remain space concealed in the Unqualified Absolute and divinely enshrouded in the Deity Absolute, while these two become one in the functioning of the Universal Absolute, the unrevealed infinity-unity of the Paradise Father.

Jakost kozmičke sile i jakost potencije duha su u procesu progresivnog otkrivenja spoznaje dok se obogaćivanje sveukupne stvarnosti izvršava iskustvenim rastom i kroz povezanost iskustvenog s egzistencijalnim pomoću Sveopćeg Apsoluta. Pomoću uravnotežujuće prisutnosti Sveopćeg Apsoluta, Prvi Izvor i Središte ostvaruje proširenje iskustvene moći, uživa poistovjećenje sa svojim evolucijskim stvorenim bićima i postiže proširenje iskustvenog Božanstva na razinama Vrhovnosti, Krajnosti i Apsolutnosti.

0:11.2 Both potency of cosmic force and potency of spirit force are in process of progressive revelation-realization as the enrichment of all reality is effected by experiential growth and through the correlation of the experiential with the existential by the Universal Absolute. By virtue of the equipoising presence of the Universal Absolute, the First Source and Center realizes extension of experiential power, enjoys identification with his evolutionary creatures, and achieves expansion of experiential Deity on the levels of Supremacy, Ultimacy, and Absoluteness.

Kad nije moguće u potpunosti identificirati Božanstvo Apsolut of Bezuvjetnog Apsoluta, njihovo se navodno ujedinjeno djelovanje ili koordinirana prisutnost uzimaju kao djelovanje Sveopćeg Apsoluta.

0:11.3 When it is not possible fully to distinguish the Deity Absolute from the Unqualified Absolute, their supposedly combined function or co-ordinated presence is designated the action of the Universal Absolute.

1. Božanstvo Apsolut se čini kao svemogući aktivator, dok se Bezuvjetni Apsolut čini kao sveučinkovitiuskladitelj mehanizma iznimno ujedinjenog i krajnje koordiniranog svemira nad svemirima, čak i svemira svih svemira koji su stvoreni, u procesu stvaranja ili će biti stvoreni.

0:11.4 1. The Deity Absolute seems to be the all-powerful activator, while the Unqualified Absolute appears to be the all-efficient mechanizer of the supremely unified and ultimately co-ordinated universe of universes, even universes upon universes, made, making, and yet to be made.

Božanstvo Apsolut ne može reagirati ili to barem ne čini, na bilo koju kozmičku situaciju na podapsolutan način. Svaki odgovor tog Apsoluta na bilo koju situaciju naočigled uzima u obzir dobrobit čitavog stvaranja stvari i bića, ne samo u njegovu sadašnjem stanju postojanja, već i s obzirom na beskonačne mogućnosti sveukupne buduće vječnosti.

0:11.5 The Deity Absolute cannot, or at least does not, react to any universe situation in a subabsolute manner. Every response of this Absolute to any given situation appears to be made in terms of the welfare of the whole creation of things and beings, not only in its present state of existence, but also in view of the infinite possibilities of all future eternity.

Božanstvo Apsolut je taj potencijal koji je odvojen od ukupne, beskonačne stvarnosti Očevim činom slobodne volje, a unutar kojeg se odvijaju sve – egzistencijalne i iskustvene – božanske aktivnosti. To je Uvjetni Apsolut u suprotnosti s Bezuvjetnim Apsolutom; a Sveopći Apsolut postoji povrh njih i obuhvaća sve apsolutne potencijale.

0:11.6 The Deity Absolute is that potential which was segregated from total, infinite reality by the freewill choice of the Universal Father, and within which all divinity activities — existential and experiential — take place. This is the Qualified Absolute in contradistinction to the Unqualified Absolute; but the Universal Absolute is superadditive to both in the encompassment of all absolute potential.

2. Bezuvjetni Apsolut je neličan, izvanbožanski i neobožanstvljen. Bezuvjetni Apsolut dakle nema ličnosti, božanstvenosti ili bilo kakvih storiteljskih povlastica. Ni činjenica niti istina, ni iskustvo niti otkrivenje, ni filozofija niti apsonitnost, nisu u stanju prodrijeti u prirodu i karakter ovog Apsoluta bez bilo kakve kozmičke uvjetovanosti.

0:11.7 2. The Unqualified Absolute is nonpersonal, extradivine, and undeified. The Unqualified Absolute is therefore devoid of personality, divinity, and all creator prerogatives. Neither fact nor truth, experience nor revelation, philosophy nor absonity are able to penetrate the nature and character of this Absolute without universe qualification.

Neka bude jasno da je Bezuvjetni Apsolut pozitivna stvarnost koja prožima veliki svemir i koja naočigled s jednakom prostornom prisutnosti zalazi u aktivnosti sila i prijematerijalnih evolucija nestalnih prostranstava prostornih regija izvan sedam nadsvemira. Bezuvjetni Apsolut nije puki negativizam filozofskog koncepta koji počiva na pretpostavkama metafizičkih sofisterija u vezi univerzalnosti, dominacije i prvotnosti bezuvjetnog i neograničenog. Bezuvjetni Apsolut je pozitivna kozmička nadkontrola u beskonačnosti; ova nadkontrola nije ograničena vremenom i silom, ali je zasigurno uvjetovana prisutnošću života, uma, duha i ličnosti, kao i reakcijama volje i namjera Rajskog Trojstva.

0:11.8 Let it be made clear that the Unqualified Absolute is a positive reality pervading the grand universe and, apparently, extending with equal space presence on out into the force activities and prematerial evolutions of the staggering stretches of the space regions beyond the seven superuniverses. The Unqualified Absolute is not a mere negativism of philosophic concept predicated on the assumptions of metaphysical sophistries concerning the universality, dominance, and primacy of the unconditioned and the unqualified. The Unqualified Absolute is a positive universe overcontrol in infinity; this overcontrol is space-force unlimited but is definitely conditioned by the presence of life, mind, spirit, and personality, and is further conditioned by the will-reactions and purposeful mandates of the Paradise Trinity.

Uvjereni smo da Bezuvjetni Apsolut nije nediferenciran i sveprožimajuci utjecaj koji se može usporediti bilo s panteističkim konceptima metafizike ili s često prozaičnim hipotezama znanosti. Bezuvjetni Apsolut nije ograničen silom već je uvjetovan Božanstvom, ali mi nismo u potpunosti u stanju shvatiti odnos ovog Apsoluta prema kozmičkim stvarnostima duha.

0:11.9 We are convinced that the Unqualified Absolute is not an undifferentiated and all-pervading influence comparable either to the pantheistic concepts of metaphysics or to the sometime ether hypothesis of science. The Unqualified Absolute is force unlimited and Deity conditioned, but we do not fully perceive the relation of this Absolute to the spirit realities of the universes.

3. Sveopći Apsolut, što je logično zaključiti, je bio neizbježan u apsolutnom činu slobodne volje Oca Svih koji je podijelio kozmičke stvarnosti na obožanstvljene i neobožanstvljene vrijednosti, one koje se mogu i one koje se ne mogu personalizirati. Sveopći Apsolut je fenomen Božanstva koji ukazuje na razrješenje napetosti stvorenih činom slobodne volje koji je vodio diferencijaciji kozmičke stvarnosti i koji funkcionira kao asocijativni koordinator ove ukupne sume egzistencijalnih potencijalnosti.

0:11.10 3. The Universal Absolute, we logically deduce, was inevitable in the Universal Father’s absolute freewill act of differentiating universe realities into deified and undeified — personalizable and nonpersonalizable — values. The Universal Absolute is the Deity phenomenon indicative of the resolution of the tension created by the freewill act of thus differentiating universe reality, and functions as the associative co-ordinator of these sum totals of existential potentialities.

Napetost-prisutnost Sveopćeg Apsoluta označava prilagodbu razlike između stvarnosti božanstva i neobožanstvljene stvarnosti svojstvene odvajanju dinamike slobodne volje božanstva od statike bezuvjetne beskonačnosti.

0:11.11 The tension-presence of the Universal Absolute signifies the adjustment of differential between deity reality and undeified reality inherent in the separation of the dynamics of freewill divinity from the statics of unqualified infinity.

Uvijek zapamtite: Potencijalna beskonačnost je apsolutna i neodvojiva od vječnosti. Aktualna beskonačnost u vremenu nikada ne može biti ništa drugo doli djelomična i stoga neapsolutna; tako ni beskonačnost aktualne ličnosti ne može biti apsolutna osim u bezuvjetnom Božanstvu. I to je diferencijal beskonačnosti potencijala u Bezuvjetnom Aposolutu i Božanstvu Aposolutu koji ovjekovječuje Sveopći Apsolut, što omogućuje kozmičko postojanje materijalnih svemira u prostoru i duhovno postojanje konačnih ličnosti u vremenu.

0:11.12 Always remember: Potential infinity is absolute and inseparable from eternity. Actual infinity in time can never be anything but partial and must therefore be nonabsolute; neither can infinity of actual personality be absolute except in unqualified Deity. And it is the differential of infinity potential in the Unqualified Absolute and the Deity Absolute that eternalizes the Universal Absolute, thereby making it cosmically possible to have material universes in space and spiritually possible to have finite personalities in time.

Konačno može postojati u svemiru usporedo s Beskonačnim samo zato što asocijativna prisutnost Sveopćeg Apsoluta tako savršeno izjednačava napetosti između vremena i vječnosti, konačnosti i beskonačnosti, stvarnosti potencijala i stvarnosti aktualnosti, Raja i prostora, čovjeka i Boga. Asocijativno, Sveopći Apsolut predstavlja identifikaciju zone sve naprednije evolucijske stvarnosti koja postoji u vremenu-prostoru i transcendiranom vremenu-prostoru u svemirima podbeskonačnihispoljenja Božanstva.

0:11.13 The finite can coexist in the cosmos along with the Infinite only because the associative presence of the Universal Absolute so perfectly equalizes the tensions between time and eternity, finity and infinity, reality potential and reality actuality, Paradise and space, man and God. Associatively the Universal Absolute constitutes the identification of the zone of progressing evolutional reality existent in the time-space, and in the transcended time-space, universes of subinfinite Deity manifestation.

Sveopći Apsolut je potencijal statičko-dinamičkog Božanstva koji se funkcionalno ostvaruje na vremensko- vječnim razinama kao konačno-apsolutne vrijednosti i kao mogući iskustveno-egzistencijalni pristup. Ovaj nerazumljivi aspekt Božanstva može biti statičan, potencijalan i asocijativan, ali nije iskustveno kreativan ili evolucijski što se tiče inteligentnih ličnosti koje danas djeluju u glavnom svemiru.

0:11.14 The Universal Absolute is the potential of the static-dynamic Deity functionally realizable on time-eternity levels as finite-absolute values and as possible of experiential-existential approach. This incomprehensible aspect of Deity may be static, potential, and associative but is not experientially creative or evolutional as concerns the intelligent personalities now functioning in the master universe.

Apsolut. Dva Apsoluta – uvjetovani i neuvjetovani – koji se tako očito razlikuju u funkciji sa stanovišta uma stvorenih bića, su savršeno i božanski ujedinjeni unutar i uz pomoć Sveopćeg Apsoluta. U posljednjoj analizi i u skladu s konačnim razumijevanjem, sva tri su jedan Apsolut. Na podbeskonačnim razinama su funkcionalno razdvojeni, ali u beskonačnosti su JEDAN.

0:11.15 The Absolute. The two Absolutes — qualified and unqualified — while so apparently divergent in function as they may be observed by mind creatures, are perfectly and divinely unified in and by the Universal Absolute. In the last analysis and in the final comprehension all three are one Absolute. On subinfinite levels they are functionally differentiated, but in infinity they are ONE.

Mi nikada ne koristimo pojam Apsoluta kao negaciju ili poricanje. Niti smatramo da je Sveopći Apsolut samoopredjeljiv, neka vrsta panteističkog i neosobnog Božanstva. Apsolutni je, u svemu što se tiče kozmičke ličnosti, strogo ograničen Trojstvom i dominiran Božanstvom.

0:11.16 We never use the term the Absolute as a negation of aught or as a denial of anything. Neither do we regard the Universal Absolute as self-determinative, a sort of pantheistic and impersonal Deity. The Absolute, in all that pertains to universe personality, is strictly Trinity limited and Deity dominated.

XII. TROJSTVA

XII. The Trinities

Izvorno i vječno Rajsko Trojstvo je egzistencijalno i bilo je neizbježno. To je Trojstvo koje nema početka svojstveno činjenici razdvajanja činom Očeve slobodne volje onoga što je lično od onoga što je nelično i ostvareno u času kad je njegova osobna volja koordinirala te dualne stvarnosti pomoću uma. Trojstva koja su nastala poslije Havone su iskustvena – su prirođena stvaranju dvaju podapsolutnih i evolucijskih razina ispoljenja snage-ličnosti u glavnom svemiru.

0:12.1 The original and eternal Paradise Trinity is existential and was inevitable. This never-beginning Trinity was inherent in the fact of the differentiation of the personal and the nonpersonal by the Father’s unfettered will and factualized when his personal will co-ordinated these dual realities by mind. The post-Havona Trinities are experiential — are inherent in the creation of two subabsolute and evolutional levels of power-personality manifestation in the master universe.

Rajsko Trojstvo – vječno jedinstvo Oca Svih, Vječnog Sina i Beskonačnog Duha u Božanstvu – je egzistencijalno u aktualnosti, a svi potencijali su iskustveni. Stoga ovo Trojstvo predstavlja jedinu stvarnost Božanstva koja obuhvaća beskonačnost, te tako nastupaju kozmičke pojave aktualizacije Vrhovnog Boga, Krajnjeg Boga i Apsolutnog Boga.

0:12.2 The Paradise Trinity — the eternal Deity union of the Universal Father, the Eternal Son, and the Infinite Spirit — is existential in actuality, but all potentials are experiential. Therefore does this Trinity constitute the only Deity reality embracing infinity, and therefore do there occur the universe phenomena of the actualization of God the Supreme, God the Ultimate, and God the Absolute.

Prvo i drugo iskustveno Trojstvo, Trojstva koja su nastala poslije Havone, ne mogu biti beskonačna jer obuhvaćaju izvedena Božanstva, Božanstva koja su evoluirala iskustvenom aktualizacijom stvarnosti bilo djevanjem ili kao posljedica egzistencijalnog Rajskog Trojstva. Beskonačnost božanstva se neprestano obogaćuje, ako ne i povećava, pomoću konačnosti i apsonitnosti iskustva stvorenog bića i Stvoritelja.

0:12.3 The first and second experiential Trinities, the post-Havona Trinities, cannot be infinite because they embrace derived Deities, Deities evolved by the experiential actualization of realities created or eventuated by the existential Paradise Trinity. Infinity of divinity is being ever enriched, if not enlarged, by finity and absonity of creature and Creator experience.

Trojstva su istine odnosa i činjenice koordiniranog ispoljenja Božanstva. Funkcije Trojstva obuhvaćaju stvarnosti Božanstva, a stvarnosti Božanstva uvijek teže realizaciji i ispoljenju u personalizaciji. Vrhovni Bog, Krajnji Bog, pa čak i Apsolutni Bog su stoga božanske neminovnosti. Ova su tri iskustvena Božanstva bila potencijalna u egzistencijalnom Trojstvu – Rajskom Trojstvu – ali njihova kozmička pojava kao ličnosti snage dijelom ovisi o njihovom vlastitom iskustvenom funkcioniranju u svemirima snage i ličnosti, a dijelom i o iskustvenim postignućima Stvoritelja i Trojstava koji su nastali poslije Havone.

0:12.4 Trinities are truths of relationship and facts of co-ordinate Deity manifestation. Trinity functions encompass Deity realities, and Deity realities always seek realization and manifestation in personalization. God the Supreme, God the Ultimate, and even God the Absolute are therefore divine inevitabilities. These three experiential Deities were potential in the existential Trinity, the Paradise Trinity, but their universe emergence as personalities of power is dependent in part on their own experiential functioning in the universes of power and personality and in part on the experiential achievements of the post-Havona Creators and Trinities.

Dva Trojstva koja su uslijedila za Havonom – Krajnji i Apsolutni koji su iskustvena Trojstva – trenutno nisu u potpunosti očitovani; oni su u procesu kozmičke realizacije. Ove se udruge Božanstva ovako mogu opisati:

0:12.5 The two post-Havona Trinities, the Ultimate and the Absolute experiential Trinities, are not now fully manifest; they are in process of universe realization. These Deity associations may be described as follows:

1. Krajnje Trojstvo, koje je u procesu evolucije, s vremenom treba obuhvatiti Vrhovno Biće, Vrhovne Stvaralačke Ličnosti i apsonitneAkhitekte Glavnog Svemira, te jedinstvene kozmičke dizajnere koji nisu ni stvoritelji niti stvorena bića. Krajnji Bog na kraju treba postići realizaciju snage i personalizaciju kao Božanstvo koje je reakcija na ujedinjenje tog iskustvenog Krajnjeg Trojstva u sve širim područjima gotovo bezgraničnog glavnog svemira.

0:12.6 1. The Ultimate Trinity, now evolving, will eventually consist of the Supreme Being, the Supreme Creator Personalities, and the absonite Architects of the Master Universe, those unique universe planners who are neither creators nor creatures. God the Ultimate will eventually and inevitably powerize and personalize as the Deity consequence of the unification of this experiential Ultimate Trinity in the expanding arena of the well-nigh limitless master universe.

2. Apsolutno Trojstvo - drugo iskustveno Trojstvo - trenutno u procesu aktualizacije, treba uključiti Vrhovnog Boga, Krajnjeg Boga i neobznanjenog Dovršitelja Kozmičke Sudbine. Ovo Trojstvo funkcionira na ličnim i nadličnim razinama, sve do granica neličnog, i njegovo ujedinjenje u univerzalnosti treba dati iskustvenost Apsolutnom Božanstvu.

0:12.7 2. The Absolute Trinity — the second experiential Trinity — now in process of actualization, will consist of God the Supreme, God the Ultimate, and the unrevealed Consummator of Universe Destiny. This Trinity functions on both personal and superpersonal levels, even to the borders of the nonpersonal, and its unification in universality would experientialize Absolute Deity.

Krajnje Trojstvo se iskustveno ujedinjuje u upotpunjenju, ali mi doista sumnjamo u mogućnost takvog potpunog ujedinjenja Apsolutnog Trojstva. Unatoč tome, naše shvaćanje vječnog Rajskog Trojstva služi kao vječna opomena da potrojstvljenje Božanstva može postići nešto što je inače nedostižno; tako ćemo pretpostaviti mogućnost buduće pojave Vrhovnog-Krajnjeg i moguće potrojstvljenje-ostvarenje Boga Apsoluta.

0:12.8 The Ultimate Trinity is experientially unifying in completion, but we truly doubt the possibility of such full unification of the Absolute Trinity. Our concept, however, of the eternal Paradise Trinity is an ever-present reminder that Deity trinitization may accomplish what is otherwise nonattainable; hence do we postulate the sometime appearance of the Supreme-Ultimate and the possible trinitization-factualization of God the Absolute.

Filozofi svemira navješćuju mogućnost Trojstva nad Trojstvima, egzistencijalno-iskustvenog Beskonačnog Trojstva, ali oni ne mogu predvidjeti njegovu personalizaciju; moguće je da bi ona bila jednaka osobi Oca Svih na konceptualnoj razini JA JESAM. No, bez obzira na sve to, izvorno Rajsko Trojstvo je potencijalno beskonačno, jer je Otac doista beskonačan.

0:12.9 The philosophers of the universes postulate a Trinity of Trinities, an existential-experiential Trinity Infinite, but they are not able to envisage its personalization; possibly it would equivalate to the person of the Universal Father on the conceptual level of the I AM. But irrespective of all this, the original Paradise Trinity is potentially infinite since the Universal Father actually is infinite.

PRIZNANJE

0:12.10 Acknowledgment

U formuliranju predstojećih prezentacija o karakteru Oca Svih i prirodi njegovih suradnika s Raja, u nastojanju da oslikamo savršeni središnji svemir i sedam nadsvemira koji ga okružuju, vodili smo se prema mandatu nadkozmičkih vladara da u svim nastojanjima obznanimo istinu i koordiniramo suštinsko znanje dajući prednost najvišim postojećim ljudskim pojmovima o bilo kojem predmetu rasprave. Možemo se poslužiti čistim otkrivenjem samo ako koncept koji želimo predstaviti nije prethodno adekvatno izražen od strane ljudskog uma.

0:12.11 In formulating the succeeding presentations having to do with the portrayal of the character of the Universal Father and the nature of his Paradise associates, together with an attempted description of the perfect central universe and the encircling seven superuniverses, we are to be guided by the mandate of the superuniverse rulers which directs that we shall, in all our efforts to reveal truth and co-ordinate essential knowledge, give preference to the highest existing human concepts pertaining to the subjects to be presented. We may resort to pure revelation only when the concept of presentation has had no adequate previous expression by the human mind.

Slijed planetarnih otkrivenja božanske istine uvijek obuhvaća najviše postojeće koncepte duhovnih vrijednosti kao dio nove i poboljšane koordinacije planetarnog znanja. Tako smo, u izradi ove prezentacije o Bogu i njegovim kozmičkim suradnicima, odabrali kao osnovu za ova poglavlja više od tisuću ljudskih pojmova koji predstavljaju najveće i najnaprednije planetarno znanje duhovnih vrijednosti i kozmičkih značenja. Ako se pokaže da su ove ljudske ideje smrtnika iz prošlosti i sadašnjosti koji su poznavali Boga, neprihvatljive za prikaz istine, bez oklijevanja ćemo ih nadopuniti, oslanjajući se na naše naprednije znanje stvarnosti i božanstvenosti Rajskih Božanstava i njihovog transcendentalnog kozmičkog prebivališta.

0:12.12 Successive planetary revelations of divine truth invariably embrace the highest existing concepts of spiritual values as a part of the new and enhanced co-ordination of planetary knowledge. Accordingly, in making these presentations about God and his universe associates, we have selected as the basis of these papers more than one thousand human concepts representing the highest and most advanced planetary knowledge of spiritual values and universe meanings. Wherein these human concepts, assembled from the God-knowing mortals of the past and the present, are inadequate to portray the truth as we are directed to reveal it, we will unhesitatingly supplement them, for this purpose drawing upon our own superior knowledge of the reality and divinity of the Paradise Deities and their transcendent residential universe.

Potpuno smo svjesni poteškoća naše zadaće; jasno nam je da je nemoguće u potpunosti prevesti jezik koji posjeduje pojmove božanstvenosti i vječnosti u jezične simbole konačnih pojmova smrtnog uma. Ali znamo da u ljudskom umu prebiva fragment Boga i da u ljudskoj duši boravi Duh Istine; i dalje znamo da ove sile duha svojim kombiniranim djelovanjem osposobljuju čovjeka da shvati stvarnost duhovnih vrijednosti i da razumije filozofiju kozmičkih značenja. I s još većom sigurnošću znamo da su ti duhovi Božanske Prisutnosti u mogućnosti pomoći čovjeku da duhovno prisvoji svu istinu koja doprinosi unaprijeđenju stalno napredujuće stvarnosti osobnog religioznog iskustva - svijesti Boga.

0:12.13 We are fully cognizant of the difficulties of our assignment; we recognize the impossibility of fully translating the language of the concepts of divinity and eternity into the symbols of the language of the finite concepts of the mortal mind. But we know that there dwells within the human mind a fragment of God, and that there sojourns with the human soul the Spirit of Truth; and we further know that these spirit forces conspire to enable material man to grasp the reality of spiritual values and to comprehend the philosophy of universe meanings. But even more certainly we know that these spirits of the Divine Presence are able to assist man in the spiritual appropriation of all truth contributory to the enhancement of the ever-progressing reality of personal religious experience — God-consciousness.

[Predstavio Božanski Savjetnik Orvontona, Načelnik Zbora Nadkozmičkih Ličnosti koji je primio zadaću da prikaže bićima Urantije istinu o Rajskim Božanstvima i svemiru nad svemirima.]

0:12.14 [Indited by an Orvonton Divine Counselor, Chief of the Corps of Superuniverse Personalities assigned to portray on Urantia the truth concerning the Paradise Deities and the universe of universes.]

Back to Top